##.##.#### ##:##:##

Mesicni hodnoty
Prumerna teplota ##.# °C
Maximalni teplota ##.# °C
Minimalni teplota #### °C
Srazky #### mm
Hodnoty za 24h
Maximalni teplota ##.# °C
Minimalni teplota #### °C
Srazky #### mm